8-Methylthionaphthalen-1-ylamine

8-Methylthionaphthalen-1-ylamine