1-t-Butyldioxymethyl-4-phenylpiperidine

1-t-Butyldioxymethyl-4-phenylpiperidine