4-{[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]sulfanyl}quinazoline

4-{[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]sulfanyl}quinazoline