1,8-Bis(chloromethyl)naphthalene

1,8-Bis(chloromethyl)naphthalene