5,5'-Ethylenebis(4-phenyl-2-thiazolamine)

5,5'-Ethylenebis(4-phenyl-2-thiazolamine)