2,5-dimethyl-4-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine

2,5-dimethyl-4-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine