1-Methyl-2-phenylpiperidin-4-one

1-Methyl-2-phenylpiperidin-4-one