5-Amino-4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolol

5-Amino-4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolol