2,6-dichloro-4-methyl-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]pyridine-3-carboxamide

2,6-dichloro-4-methyl-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]pyridine-3-carboxamide