4-Methyl-2-(3-fluorophenyl)pyrimidine

4-Methyl-2-(3-fluorophenyl)pyrimidine