4-Fluoro-6-methyl-2-phenylpyrimidine

4-Fluoro-6-methyl-2-phenylpyrimidine