3,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one

3,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one