2-Amino-4-(2-fluorophenyl)-7-hydroxy-4H-chromene-3-carbonitrile

2-Amino-4-(2-fluorophenyl)-7-hydroxy-4H-chromene-3-carbonitrile