2-Amino-7-hydroxy-4-phenyl-4H-chromene-3-carbonitrile

2-Amino-7-hydroxy-4-phenyl-4H-chromene-3-carbonitrile