(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)hydrazine

(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)hydrazine