3-(1-Methyl-1-phenylethyl)thiophene

3-(1-Methyl-1-phenylethyl)thiophene