4-Bromo-1-(((4-chlorophenyl)sulfonyl)methyl)-2-fluorobenzene

4-Bromo-1-(((4-chlorophenyl)sulfonyl)methyl)-2-fluorobenzene