5-amino-6-phenyl-2H-pyridazin-3-one

5-amino-6-phenyl-2H-pyridazin-3-one