3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-diaziridine

3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-diaziridine