5-Ethyl-2-(4-fluorophenyl)pyrimidine

5-Ethyl-2-(4-fluorophenyl)pyrimidine