7-Trimethylsilyloxypentadecane

7-Trimethylsilyloxypentadecane