Silane, trimethyl(3-phenyl-1-butynyl)-

Silane, trimethyl(3-phenyl-1-butynyl)-