7-Trimethylsilyloxytridecane

7-Trimethylsilyloxytridecane