Trimethylsilyl 6-phenoxyhexanoate

Trimethylsilyl 6-phenoxyhexanoate