2-Amino-7-hydroxy-4-(4-methylphenyl)-4H-chromene-3-carbonitrile

2-Amino-7-hydroxy-4-(4-methylphenyl)-4H-chromene-3-carbonitrile