2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide

2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide