4-(2-Chlorophenylamino)cytosine

4-(2-Chlorophenylamino)cytosine