2,1,3-Benzothiadiazol-5-ol, 4-chloro-

2,1,3-Benzothiadiazol-5-ol, 4-chloro-