(2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)methanol

(2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)methanol