2-Phenyl-3-nitroso-5-methylpyrrole

2-Phenyl-3-nitroso-5-methylpyrrole