5-HEPTYL-2-(4-NONYLOXYPHENYL)-PYRIMIDINE

5-HEPTYL-2-(4-NONYLOXYPHENYL)-PYRIMIDINE