2-(4-Hexylphenyl)-5-hydroxypyrimidine

2-(4-Hexylphenyl)-5-hydroxypyrimidine