S-(4-Biphenylyl) chlorothioformate

S-(4-Biphenylyl) chlorothioformate