2-(Trimethylsilyl)naphthalene

2-(Trimethylsilyl)naphthalene