1-Fluoro-3-(1-phenylethyl)benzene

1-Fluoro-3-(1-phenylethyl)benzene