5-Nonyl-2-[4-(nonyloxy)phenyl]pyrimidine

5-Nonyl-2-[4-(nonyloxy)phenyl]pyrimidine