2-(4-hexoxyphenyl)-5-nonylpyrimidine

2-(4-hexoxyphenyl)-5-nonylpyrimidine