2-[4-(Nonyloxy)phenyl]-5-octylpyrimidine

2-[4-(Nonyloxy)phenyl]-5-octylpyrimidine