2H-Thiopyran, 3-hexyltetrahydro-, 1-oxide

2H-Thiopyran, 3-hexyltetrahydro-, 1-oxide