N-[2-(4-Chloro-2-nitro-phenylamino)-ethyl]-benzenesulfonamide

N-[2-(4-Chloro-2-nitro-phenylamino)-ethyl]-benzenesulfonamide