4-Phenoxyphenyl 3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonate

4-Phenoxyphenyl 3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonate