{1-[(3,4-dimethoxyphenyl)acetyl]-1H-benzimidazol-2-yl}acetonitrile

{1-[(3,4-dimethoxyphenyl)acetyl]-1H-benzimidazol-2-yl}acetonitrile