4-Chloro-3-(4-chlorophenoxy)phenol

4-Chloro-3-(4-chlorophenoxy)phenol