3-Methyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine

3-Methyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine