Ethyl-(1-naphthalen-2-yl-ethyl)-amine

Ethyl-(1-naphthalen-2-yl-ethyl)-amine