2-Chloro-N-ethyl-4-nitro-N-phenylbenzamide

2-Chloro-N-ethyl-4-nitro-N-phenylbenzamide