4-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3-nitrobenzamide

4-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3-nitrobenzamide