2-Chloro-N-(4-methylphenyl)-5-nitrobenzamide

2-Chloro-N-(4-methylphenyl)-5-nitrobenzamide