N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-chloro-5-nitrobenzamide

N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-chloro-5-nitrobenzamide