2-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-4-nitrobenzamide

2-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-4-nitrobenzamide